Главная / Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Наказ

по КЗО «ДНЗ (ясла – садок) №238» ДМР

від 23.02.2012 №24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» Дніпропетровської міської ради

 

 

1. Загальна частина

 

1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації КЗО «ДНЗ №238» ДМР відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні міського відділу освіти ;

- публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання міським відділом освіти своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні відділу освіти ;

- запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

- звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

- суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

 

1.2.Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

1.3.Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації міським відділом освіти при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

 

1.4.Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність міського відділу освіти організовують і забезпечують : головний спеціаліст з кадрових питань, керівники структурних підрозділів міського відділу освіти у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність КЗО «ДНЗ №238» ДМР

 

2.1.Доступ до публічної інформації про діяльність КЗО «ДНЗ №238» ДМР забезпечується шляхом:

1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті ;

3) надання інформації за запитами на інформацію,

4) розміщення інформації на інформаційному стенді

2.2.Публічна інформація про діяльність комунального дошкільного навчального закладу може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

 

2.3.Публічна інформація про діяльність КЗО «ДНЗ №238» ДМР надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти і науки, молоді та спорту.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в КЗО «ДНЗ №238» ДМР

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами КЗО №ДНЗ №238» ДМР.

 

2.4.Доступ до публічної інформації про діяльність КЗО «ДНЗ №238» ДМР обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

2.5.Надання запитувачам публічної інформації про діяльність КЗО, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті закладу забезпечують керівники структурних підрозділів у межах їх компетенції та сфери відповідальності.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність комунального закладу освіти

 

3.1.Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства». Порядок взаємодії комунального закладу освіти з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

 

3.2.Відповідно до посадової інструкції завідувача (далі – Інструкція) забезпечується розміщення на офіційному веб-сайті інформації, що підготовлена структурними підрозділами КЗО «ДНЗ №238» ДМР з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

3.3.Розміщенню на офіційному веб-сайті КЗО «ДНЗ №238» ДМР підлягають:

1) інформація про комунальний заклад освіти та його діяльність:

- місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номери телефону ;

- прізвища, імена та по батькові, службові номери телефону працівників КЗО;

- розклад роботи та графік прийому громадян у комунальному закладі освіти;

- наявність вакансій, порядок та умови прийому;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку КЗО;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності комунального закладу освіти;

4) дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5) відомості про систему обліку, види інформації;

6) звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7) інші відомості про діяльність КЗО «ДНЗ №238» ДМР, які належать до публічної інформації;

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 

3.4.На офіційному веб-сайті КЗО розміщуються:

1) умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність КЗО;

2) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність закладу.

 

3.5.Запитувач інформації має право звернутися до КЗО «ДНЗ №238» ДМР із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких розміщені на інформаційному стенді КЗО або роздрукувати на офіційному веб-сайті (додатки 3–6 до цього Положення).

Якщо запит на інформацію надійшов до дошкільного закладу поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена в КЗО особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1.Запити на інформацію, що надходять на адресу комунального закладу освіти, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

 

4.2.Запити на інформацію реєструються в окремому журналі згідно відповідної форми.

 

4.3.Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції вона направляється для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця завідувача КЗО «ДНЗ №238» ДМР.

 

4.4.Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності КЗО, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення.

За рішенням завідувача, особою, відповідальною за надання відповіді на такий запит, може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до КЗО запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

 

4.5.Запит на інформацію з резолюцією завідувача невідкладно передається виконавцям.

 

4.6.Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до КЗО «ДНЗ №238» ДМР у вигляді електронного документа, здійснюється працівником КЗО в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

 

4.7.Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються у кабінеті завідуючого в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із номенклатурою справ комунального закладу освіти.

 

4.8.Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до КЗО.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до комунального закладу освіти.

 

4.9.Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, на може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до КЗО.

 

4.10.У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок відповідальний за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до закладу запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

4.11.Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

 

5. Порядок надання публічної інформації про діяльність комунального закладу освіти.

 

5.1.Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність КЗО «ДРЗ №238» ДМР надається відповідальним працівником, керівником відповідного структурного підрозділу закладу та підписом завідувача.

Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності КЗО, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом завідувача. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса КЗО , посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

5.2.Якщо запитувана публічна інформація про діяльність комунального закладу освіти належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

 

5.3.Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у закладі відповідно до Інструкції.

 

5.4. Комунальний заклад освіти має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) КЗО не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

- загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

 

5.5.Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

5.6.Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

 

Додаток 1

 

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» Дніпропетровської міської ради,затвердженого наказом від 23.02.2012 року №24

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1. Не належить до публічної:

- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

- інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

- внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності відділу освіти , процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у комунальному дошкільному закладі освіти є:

- конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

- таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі ;

- службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

Додаток 2

 

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» Дніпропетровської міської ради, затвердженого наказом від 23.02.2012 року №24

 

 

ПОРЯДОК

взаємодії комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» Дніпропетровської міської ради з представниками засобів масової інформації

 

Взаємодіякомунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» Дніпропетровської міської ради з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та цього Положення.

Організація роботи щодо взаємодії КЗО з ЗМІ покладається на завідувача закладу освіти.

Представники ЗМІ, присутні на заходах що проводяться в закладі, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб, не заважати проведенню офіційного заходу.

Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють.

Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме комунальний дошкільний навчальний заклад , здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті КЗО прес-анонсів .

Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює методичний кабінет .

Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

Відповіді на запити на інформацію представників ЗМІ щодо діяльності комунального закладу освіти готує у межах своєї компетенції завідувач закладом .

З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

Додаток 3

 

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238», Дніпропетровської міської ради,затвердженого наказом від 23.02.2012 року №24

 

 

Форма електронного запиту на інформацію

 

Прізвище фізичної особи / найменування

юридичної особи, об’єднання громадян____________________________________________

 

 

Ім’я / відомості про юридичну особу_______________________________________________

 

 

По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ

_____________________________________

Номер телефону__________________________________________

 

Поштова адреса вулиця, проспект ______________________________

 

будинок , корпус ______________________________

 

квартира ______________________________

 

населений пункт ______________________________

 

область ______________________________

 

район ______________________________

 

індекс ______________________________

 

Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 

Зміст запиту _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________

 

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу

__________________________________________________________

 

Додаток 4

 

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238»», Дніпропетровської міської ради,затвердженого наказом від 23.02.2012 року №24

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238» Дніпропетровської міської ради

49017, проспект Петровського,16, м. Дніпропетровськ

 

__________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

 

який(яка) мешкає за адресою:______________________________

________________________________________________________

 

тел. _________; е-mail:___________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати:

 

 

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якогозроблено запит)________________________________________________________

______________________________________________________

 

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

______________________________________________________

______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

 

(підпис)

 

______________ 20__ року _________ ________________

 

(дата) (підпис) ( ініціали, прізвище)

 

 

 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

 

Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

у комунальному закладі освіти«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №238», Дніпропетровської міської ради,затвердженого наказом від 23.02.2012 року №24

 

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) №238» Дніпропетровської міської ради

49017, проспект Петровського, 16. м. Дніпропетровськ

 

_________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

 

який(яка) мешкає за адресою:

__________________________________________

__________________________________________

 

тел.: _________; е-mail:_________

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якогозроблено запит)__________________________________

___________________________________

 

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:

____________________________________

__________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

 

(підпис)

 

______________ 20__ року _________ ________________

 

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)