Главная / Постанова Кабінету Міністрів Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Постанова Кабінету Міністрів Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 365)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження освітньої діяльності

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”“Про вищу освіту”“Про фахову передвищу освіту”“Про професійну (професійно-технічну) освіту”“Про професійний розвиток працівників”“Про повну загальну середню освіту”“Про дошкільну освіту”“Про позашкільну освіту” та “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 

 

Започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

66. Ліцензіат повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які мають право провадити освітню діяльність на рівні дошкільної освіти, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

67. Керівник закладу дошкільної освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти) / керівник дошкільного підрозділу / фізична особа - підприємець або найнята нею на роботу особа, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти, повинні відповідати таким вимогам:

бути громадянином України;

вільно володіти державною мовою;

мати вищу освіту (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти - вищу педагогічну освіту);

мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти (відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних закладів дошкільної освіти);

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню посадових обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати таким вимогам:

мати вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника;

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники перший рік своє роботи можуть не мати вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю, мати вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, не мати професійної кваліфікації педагогічного працівника. На другий рік своєї роботи такі педагогічні працівники повинні бути атестовані закладом освіти.

68. Фізична особа - підприємець, яка використовує найману працю, повинна відповідати вимогам до керівника закладу дошкільної освіти або повинна прийняти на роботу особу, яка відповідає таким вимогам та виконуватиме відповідні посадові обов’язки.

Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

69. Ліцензіат повинен мати затверджену (затверджені) освітню (освітні) програму (програми), матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, що необхідне для виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, відповідає вимогам безпеки життєдіяльності та охорони праці.

70. Ліцензіат повинен забезпечити безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, якщо планується провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є:

безпроблемне пересування на візку територією закладу (рекомендована висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5-4 сантиметри);

доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей);

наявність означення місцезнаходження (піктограми).

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Технологічні вимоги цих Ліцензійних умов не стосуються провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти за місцем проживання дитини.

Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

71. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти  згідно з додатком 50 подає:

1) письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у тому числі забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти, рівень володіння державною мовою керівника юридичної особи, який виконує обов’язки керівника закладу дошкільної освіти / керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого структурного підрозділу) / керівника дошкільного підрозділу / фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти;

3) довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи керівника закладу дошкільної освіти (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти) / керівника відокремленого структурного підрозділу (для керівників відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних закладів дошкільної освіти - у разі наявності відокремлених структурних підрозділів);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника юридичної особи, який виконує обов’язки керівника закладу дошкільної освіти / керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого структурного підрозділу) / керівника дошкільного підрозділу / фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти;

5) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (для фізичної особи - підприємця);

6) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);

7) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

8) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

9) опис документів, що подаються юридичною особою (закладом дошкільної освіти) / юридичною особою, що має дошкільний підрозділ / фізичною особою - підприємцем для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 51.

72. Здобувач ліцензії - фізична особа - підприємець, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без використання найманої праці), разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності згідно з додатком 50 подає:

1) копію документа, що посвідчує особу (сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання);

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка;

5) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

6) опис документів, що подаються фізичною особою - підприємцем, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 52.

Додаток 47
до Ліцензійних умов

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про повну загальну середню освіту” (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

_______________________________________________________
(повне найменування здобувача ліцензії (ліцензіата)

Порядковий номер

Назва інформації або документа

Адреса на веб-сайті  здобувача ліцензії (ліцензіата) або коментар щодо причини нерозміщення

1.

Статут закладу освіти

 

2.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 

3.

Структура та органи управління закладу освіти

 

4.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 

5.

Освітні програми, що виконуються в закладі освіти

 

6.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

 

7.

Мова (мови) освітнього процесу

 

8.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

 

9.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

 

10.

Результати моніторингу якості освіти

 

11.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

12.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

13.

Розмір плати за навчання

 

14.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 

15.

Правила поведінки учня в закладі освіти

 

16.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 

17.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 

18.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 

19.

Кошторис

 

20.

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

 

21.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

 

22.

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

 

{Додаток 47 в редакції Постанови КМ № 365 від 24.03.2021}