Главная / Відкритий доступ / Робочий навчальний план на 2023-2024 н.р.

Робочий навчальний план на 2023-2024 н.р.

                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Директор  комунального закладу дошкільної освіти

           (ясла – садок) №238

           Дніпровської міської ради

Галина ФЕДІНЧИК

  

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

Комунального закладу дошкільної освіти  (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний  рік

 СХВАЛЕНО:

 Педагогічною радою КЗДО  №238 ДМР

Протокол №1 від 01.09.2023 р

м. Дніпро,

2023

Пояснювальна записка

 Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного рівня в національній системі освіти провідної ролі набуває забезпечення у дошкільній освітіоновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку, гармонійний розвиток життєвої компетентної дошкільника, повноцінне забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №238  Дніпровської міської ради  (далі – КЗДО  №238 ДМР) буде здійснюватися у 2023/2024 навчальному році відповідно до основних нормативних документів: 

- Конституції України;

- Законів  України «Про освіту» (нова редакція), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), «Про права дитини», «Про місцеве самоврядування»;

- Конвенції прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 №789-XІІ;

- Базового компоненту дошкільної освіти;

- Концепції національного патріотичного виховання дітей та молоді;

          Наказів Міністерства освіти і науки України:

від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26;

від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669;

від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618;

від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»;

від 07.11.2000  N 522 «Про затвердження Положення про порядок  здійснення інноваційної освітньої діяльності»;

від 30.06.2011 №714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї» 

«Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012  №1059;

- «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» №298/227 від 17.04.2006 та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234;

- Положення про дошкільний навчальний заклад;

- Статут Комунального закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради

- інших нормативно-правових документів в галузі дошкільної освіти.

Заклад забезпечує охоплення різними формами дошкільної освіти дітей, а саме: короткотривале перебування дітей, соціально-педагогічний патронат сімей, консультативний центр для батьків або осіб які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

Організація освітнього процесу в Комунальному закладі дошкільної освіти  (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради протягом 2021/2022 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту

Відповідно до вирішення провідних завдань у 2023/2024 навчальному році діяльність закладу буде спрямовано на посилення складових соціально-морального, емоційно-ціннісного  розвитку  дітей,  покращення  їхнього  фізичного, психічного  здоров`я упродовж дошкільного дитинства.

 Планування та організація освітнього процесу

 У навчально-виховному процесі використовуються такі форми діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, гурткова робота, індивідуальна робота, пошукові ситуації, спостереження, організовані ігри тощо.

Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального,  виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

Планування освітньо-виховного процесу здійснюється за режимними моментами.

Протягом дня рівномірно розподіляються види активності за освітніми лініями залежно від бажань та інтересу дітей.

Розподіл безперервної безпосередньо освітньої діяльності складається з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину (Додаток 1).

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

-  ранній вік – до 10 хвилин,

-  молодший дошкільний вік (4 рік життя) – не більше 15 хвилин,

-  середній дошкільний вік (5 рік життя) – 20 хвилин,

-  старший дошкільний вік (6 рік життя) – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності проводяться в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Для скорочення організованих форм навчальної діяльності використовується блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Інтегроване заняття заміняє всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання.

Фізичне виховання у дошкільному навчальному закладі складається з: ранкової гімнастики, занять фізичною культурою, рухливих ігор та ігор спортивного характеру, загартування, фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями, фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин,від 3 до 4 років – 20 -25 хвилин, від 5 до 6 (7) років – 25 – 30 хвилин.

Зміст навчально-виховного процесу у КЗДО  №238 ДМР визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція, 2021 р.)

В освітньо-виховному процесі у 2023/2024 навчальному році визначено змістовні напрями:

- патріотичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування основ здорового способу життя;

- комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

В структурі робочого навчального плану виділено інваріантну (обов’язкову) і варіативну частини,  які забезпечують компетентність дитини згідно з вимогами  Базового компонента дошкільної освіти.

Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до програмно-методичного забезпечення (додаток 1)

Інваріантна складова робочого навчального плану (додаток 2) визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту КЗДО №238 ДМР. В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно  освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та відповідно до вимог чинних освітніх програм, за якими буде здійснюватись навчально-виховний процес.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній навчальний процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

Варіативна складова навчального плану (додаток 3) враховує й відбиває в змісті додаткові освітні послуги (гурткова робота) за нахилами та бажаннями дітей та їх батьків.

Заняття в гуртках проводяться у ІІ половину дня,   після денного сну. Тривалість проведення гурткової роботи - 15-25 хвилин залежно від віку дітей. 

День  проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи. 

Структура навчального року 

Освітньо-виховний процес в ДНЗ організовано у відповідності з річним планом КЗДО  №238 ДМР на 2023/2024 навчальний рік, календарним навчальним графіком.

Навчальний рік у ДНЗ починається  1 вересня 2023 року і закінчується  31 травня 2024 року.

З  01 червня  по 31 серпня  триває літній оздоровчий період.

Вересень – адаптаційний період (ранній та молодший дошкільний вік)

Діагностичний період: (моніторингові дослідження)

01.09.2023 – 16.09.2023;

13.01.2024 – 24.01.2024;

08.05.2024 – 19.05.2024.

В період зимових та літніх канікул освітня діяльність спрямована на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та розвитку творчості дітей.

Дошкільний навчальний заклад  працює за п’ятиденним робочим тижнем, тривалість робочого дня – 10  годин 30 хвилин.  Вихідні дні - субота, неділя, святкові, тощо.

Щоденний графік роботи  закладу  дошкільної освіти

з 7.30 до 17.30.

Чергові   групи:  група раннього віку – 6.30 – 18.00

                             Група дошкільного віку – 7.00 – 19.00

                                                                                                                                                 Додаток №2                                                                                                                               Додаток 2

                                                                                            Відповідно до наказу МОН від 20.04.2015 №446

 

РОЗПОДІЛ  НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИТИНУ

 (інваріантна складова)
 у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради

на 2023/2024 навчальний рік

Види  діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша 
(від 2 до 3 років)

групи №1

друга молодша 
(від 3 до 4 років)

групи №2

 

середня 
(від 4 до 5 років)

групи №3,4

старша 
(від 5 до 6 (7) років)

групи №5,6

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Кількість  занять на тиждень

10

11

12

15

Гурткова робота:

 

гурток «Здоров’ятко»

гурток «ЛЕГО - конструюванняя»

гурток «ШАХИ»

гурток «Школа екстремальних ситуацій»

-

1

з них

 

1

-

-

-

    2

    з них

 

1

1

-

-

4

з них

 

-

-

2

2

Загальна  кількість занять на тиждень (з урахування додаткових освітніх послуг)

10

12

14

19

Навчальне  навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3,0

4,7

7,9

  • Заняття  з художньої літератури проводяться за рахунок кількості занять:

- з  художньо-продуктивної діяльності в середніх та старших групах;

- «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» в ІІ молодшій групі;

- інтегруються у вищеназвані заняття в  І молодшій групі