Главная / Відкритий доступ / Інформація про структуру та органи управління

Інформація про структуру та органи управління

Інформація

про структутру та органи управління

Керівництво – це цілеспрямована дія на керованих людей і їх спільності, яка приводить до їх усвідомленої і активної поведінки і діяльності, відповідно до намірів керівника. 

Непроста соціально-економічна ситуація, в якій знаходиться сучасна освіта - одна з причин, що спонукають шукати нові підходи до управління ДНЗ, до розвитку її як відкритої суспільству системі. Однією з відмінних особливостей розвитку сучасної системи освіти є перехід від державного до державно-громадського управління освітою. Основна ідея державно-громадського управління освітою полягає в тому, щоб об'єднати зусилля держави і суспільства у вирішенні проблем освіти, надати педагогам, батькам більше прав і свобод у виборі змісту, форм і методів організації освітнього-виховного процесу.

Одним із принципів державної політики в галузі освіти є демократичний, державно - громадський характер управління освітою у ст. 10 Закону «Про освіту» (для управління освітою створюється система державних органів управління і органи громадського самоврядування).

Формами самоврядування освітнього закладу є Рада закладу, піклувальна рада, загальні збори, педагогічна рада та інші форми. Порядок виборів органів самоврядування освітньої установи та їх компетенція визначаються статутом освітнього закладу.

Рада ДНЗ - це колегіальний орган державно-громадського управління, покликаний вирішувати в першу чергу завдання стратегічного управління ДНЗ.

Рада закладу - стратегічний штаб ДНЗ, постійний конструктивний помічник і порадник керівника ДНЗ у визначенні та реалізації намічених цілей і стратегії їх досягнення .

Робота по створенню Ради закладу в нашому ДНЗ розпочалася з 1 вересня 2012 року. Органами самоврядування в ДНЗ зараз є: батьківський комітет, батьківські збори,  збори трудового колективу ДНЗ,   Рада закладу.

Створення моделі Ради закладу в нашому ДНЗ стало можливим при сукупності таких умов:

  • готовність адміністрації до продуктивного діалогу з учасниками освітнього процесу та представника громадськості ;
  • наявність у ДНЗ досвіду ефективної співпраці з батьками з різних напрямів діяльності ;
  •  впровадження інноваційних процесів в освітній процес , спрямованих на розвиток ДНЗ.

Нормативно - правова база, що регламентує створення

органів громадського управління освіту.

1. Нормативно-правовою основою створення органів громадського управління освітою є Конституція України. Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

2.Положення про дошкільний навчальний заклад від 12 березня 2003 р. №305 затверджене постановаю Кабміну України, де йдеться про те, що управління будується на принципах єдиноначальності та самоврядування. п. 41. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його директор (завідувач)    п. 45. Органом громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

3. Статут дошкільного закладу, де позначені наступні позиції: укладення договорів між дошкільним закладом і батьками; наявність Ради закладу як виборного представницького органу; створення демократичних форм управління дошкільним закладом.

4. Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", наказами МОНмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5.Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. N 1222 "Про затвердження  Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,  охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення  благодійних та спонсорських внесків»,Наказ МОН, Мінекономіки, Мінфін від 23.07.2010 №736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами",Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних внесків", Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  09.04.2012 №1/9-272 "Щодо благодійних внесків", Лист Міністерства освіти і науки України від  05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків", Лист Міністерства освіти і науки України від  28.11.2013 № 1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Вищим колегіальним органом управління ДНЗ є Конференція Ради закладу.

До складу Ради дошкільного закладу входять: завідувач ДНЗ, представники трудового колективу, батьків, соціальних партнерів, засновника.

У спільній роботі реалізуються такі напрямки , як:

  • майново - фінансове, пов'язані із залученням додаткових коштів на розвиток ДНЗ;
  • освітнє, пов'язане з вдосконаленням  освітнього середовища;
  • консультаційно-інформаційне, спрямоване на розширення соціального партнерства .

В управлінні дошкільного навчального закладу активно включені батьки. У всіх групах створені Батьківські комітети, роботу яких очолюють їх голови . Вони об'єднані в Батьківську раду ДНЗ.

Батьківська рада залучає батьківську громадськість до активної участі в житті дошкільного навчального закладу, зміцненню її матеріально - технічної бази, створення розвиваючих основ навчання .