Главная / Відкритий доступ / Академічна доброчетність / Положення про академічну доброчесність

Положення про академічну доброчесність

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішенням педагогічної ради

                                                                         КЗДО №238 ДМР

                                                                         протокол № 2

                                                                         від 23.11.2021 р.

                                                                

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про дотримання академічної доброчесності
працівниками Комунального закладу
дошкільної освіти (ясла-садок) №238
Дніпровської міської ради

 

1.                 Загальні положення

1.1.            Положення про академічну доброчесність (далі Положення) є внутрішнім нормативним актом Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №238 Дніпровської міської ради (далі КЗДО №238 ДМР), який забезпечує норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між працівниками закладу, батьками, громадськістю .

1.2.            Дане Положення розроблене на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування», Положення про заклад дошкільної освіти, Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору та інших нормативних документів, актів чинного законодавства України.

1.3.            Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності КЗДО №238 ДМР (освітній, навчальній, виховній), підтримці особливих взаємовідносин між працівниками, батьками, громадськістю, іншими учасниками освітнього процесу, запобіганні порушення академічної доброчесності.

1.4.            Всі працівники КЗДО №238 ДМР усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу дошкільної освіти, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

 

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

1.5.             Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу (працівники управління освіти, працівники закладу дошкільної освіти, представники батьківської громадськості) під час здійснення організації освітньої діяльності закладу та з метою забезпечення довіри до результатів діяльності та творчих досягнень.

1.6.            Дотримання академічної доброчесності в ЗДО пов’язане із сповідуванням працівниками наступних принципів:

верховенства права. В середовищі закладу пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенство права - панування в суспільних відносинах правових смислів і цінностей, а саме: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо.

законності. У своїй діяльності члени колективу мають дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів.

соціальної справедливості. У взаємовідносинах між членами колективу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та ЗДО, а також повага до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки.

науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття; розкривати причинно-наслідкові зв'язки явищ, що вивчаються; забезпечувати тісний зв'язок викладу матеріалу з життям.

професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у педагогів управлінських здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.

партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.

відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в ЗДО, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.

відповідальності. Педагогічні працівники ЗДО мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

1.7.            КЗДО №238 ДМР в своїй діяльності керується принципом незалежності отримання освітніх послуг від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів, релігійних об'єднань в ЗДО не допускається. Адміністрація ЗДО гарантує дотримання в стінах закладу ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі. Педагогічні та інші співробітники ЗДО є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення членів колективу через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим. ЗДО є закладом, відкритим для діалогу з представниками різних політичних ідеологій, окрім тих, які ставлять під сумнів незалежність України, закликають до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропагують війну, насильство, розпалюють міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу, пропагують посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

 

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

Дотримання академічної доброчесності працівниками КЗДО №238 ДМР передбачає:

-  дотримання Конвенції ООН «Про права дитини»;

-  дотримання норм Конституції України;

-  дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти;

-  дотримання загальноприйнятих етичних норм;

-  дотримання норм законодавства про авторське право;

-  повагу до осіб - учасників освітнього процесу;

-  створення та підтримання позитивного іміджу закладу освіти;

-  об’єктивне та неупереджене відношення до працівників закладу, учасників освітнього процесу;

-  якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

-  впровадження в свою діяльність інноваційних методів діяльності;

-  підвищення своєї кваліфікації;

-  дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання довідок, доповідей, методичних матеріалів, творчих робіт, розпорядчих документів тощо;

-  нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

-  надання якісних освітніх послуг;

-  обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті рішення;

-  надання достовірної інформації;

-    повідомлення керівництва закладу, у разі отримання для виконання рішень та доручень, які є незаконними або такими, що ставлять загрозу законам, правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, учасникам освітнього процесу, державним або суспільним інтересам.

-  дотримання Правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

-  повагу до вихованців, до їх батьків та осіб, які їх замінюють;

-  використання у робочій інформації лише перевірених та достовірних джерел інформації;

-  відсутність хабарів за отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань; питань, пов’язаних з організацією освітніх послуг;

 

4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

4.1.            Порушеннями академічної доброчесності вважається: плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, обман, продаж професійних текстів, кваліфікаційних робіт, творчих робіт, оформлення досвіду роботи, приписування результатів колективної діяльності або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів осіб, які не брали участь у створенні продукту, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) творчих результатів , отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають: навчальні проекти, кваліфікаційні роботи (проекти) , методичні праці, досвід роботи, конспекти занять, сценарії свят, розваг, а також інтелектуальні матеріали курсів підвищення кваліфікації, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів.

Організацію перевірки здійснюють головні редактори наукових журналів (відповідальні секретарі) та керівники структурних підрозділів, які організовують відповідні заходи. Навчальні (курсові роботи (проекти), реферати тощо) та кваліфікаційні (дипломні роботи, (проекти) роботи, науково-методичні праці (навчальні посібники, конспекти лекцій), монографії та інші роботи, що вимагають рекомендації науково-методичної ради до видання. Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють завідувачі кафедр Дніпровської академії неперервної освіти.

Форми академічного плагіату:

  • · використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;
  • · фрази або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;
  • · спотворене представлення чужих ідей;
  • · представлення в якості власного твору матеріалу, що був отриманий з Інтернету, або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих методичних матеріалів, як нових результатів.

Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі .

Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу .

Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу.

Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація.

Академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

4.2.            За порушення норм цього Положення працівники закладу дошкільної освіти притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

4.3.            За порушення правил академічної доброчесності працівники закладу дошкільної освіти притягуються до таких форм відповідальності:

-   дисциплінарна;

-   адміністративна ;

-   відмова у присвоєнні чергової категорії, звання (підтвердження раніше отриманої категорії);

-  інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.         Порушення норм цього Положення може передбачити накладання санкцій, в т.ч. звільнення (пониження) з посади (на посаді) за поданням Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

 

5.                 Організація роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності

5.1.            З метою виконання норм цього Положення в КЗДО №238 ДМР створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі Комісія).

5.2.            Комісія наділяється правом розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції керівнику щодо накладання відповідних санкцій.

5.3.            У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими актами України, Положеннями, Статутом закладу дошкільної освіти, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами КЗДО №238 ДМР та цим Положенням.

5.4.            Склад Комісії затверджується наказом директора КЗДО №238 ДМР за поданням кандидатур вихователем-методистом. Термін повноважень Комісії становить 2 роки.

5.5. До складу Комісії обов’язково входять: голова, представник профспілкового комітету закладу, відповідальна особа із питань запобігання корупції, представник педагогічного колективу, батьківської громадськості.

5.5.            Будь-який працівник може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

5.6.            Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.

5.7.            Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у терміни визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

5.8.            Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів - голос Голови (Головуючого) є вирішальним.

5.9.            Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

5.10.        Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах трудового колективу.

5.11.        Будь-який працівник, представник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.12.        На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

5.13.        За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

5.14.        Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики працівників КЗДО №238 ДМР.

 - готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в діяльність закладу;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

 - інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів.

 

  1. Попередження академічної доброчесності

6.1.            Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в закладі, використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

-  ознайомлення кожного працівника при прийомі на роботу з даним Положенням під підпис;

-  ознайомлення працівників з цим Положенням;

-  інформування працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

-  розповсюдження методичних матеріалів;

-  оприлюднення даного Положення на офіційному сайті КЗДО №238 ДМР (рубрика  «Академічна доброчесність»);

-  посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час підготовки (написання) творчих робіт, довідок, звітів, доповідей, розпорядчих документів;

-  створення інформаційної бази з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин;

-  розробка та поширення інформаційного матеріалу (пам’яток, дорожніх карт, буклетів тощо);

-  здійснення просвітницької співпраці з батьками, акцентування їх уваги на важливості морально-етичного виховання дошкільників у сім’ї;

-  проведення опитування учасників освітнього процесу щодо випадків порушення академічної доброчесності;

-  створення освітнього середовища спрямованого на формування у дошкільнят морально-етичних цінностей, соціально-моральної компетентності;

-  експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програм у разі її встановлення) щодо ознак академічного плагіату в творчих роботах, що подаються на конкурси (атестаційні комісії) вищого рівня.

6.2.            З метою впровадження академічної доброчесності при Комісії (в т.ч. із членів Комісії) може бути створена Робоча група з питань етики та академічної доброчесності (або визначена відповідальна особа), організації і контролю за додержанням принципів академічної доброчесності. Вона готує методичні матеріали, правила, пам’ятки тощо для забезпечення виконання усіх норм Закону України «Про освіту» щодо дотримання норм академічної доброчесності. Доцільність створення Робочої групи (або визначення відповідальної особи) розглядається на засіданні Комісії та приймається її рішенням.

 

7.                 Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики

7.1.            Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію та методичну раду ЗДО.

7.2.            Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

-  ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

-  особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

-  знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

-  оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

7.3.            За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

 

8. Заключні положення

8.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО та вводиться в дію наказом директора ЗДО.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО та  вводяться в дію наказом директора ЗДО.

Положення розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради КЗДО №238 ДМР протокол №2 від 23.11.2021 року та затверджено наказом директора КЗДО №238 ДМР від 24.11.2021 р. №75 - од.