КОШТОРИС на 2018 рік

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118
         
        Затверджений у сумі:
      Чотири мільйона п'ятдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень 00 копійок(4 057 458,00 грн.)
      (сума словами і цифрами)  
         
         
      Начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
      (посада)
      С.Б. Баляй
    (підпис) (ініціали і призвище)
      05.02.2018  
      (число, місяць, рік)
        М.П.
         
КОШТОРИС
на 2018 рік
40506248 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 238" Дніпровської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпра
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)
         
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 238" Дніпровської міської ради
         
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )
        (грн)
  Код Усього на рік РАЗОМ
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 4 057 458,00   4 057 458,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 4 057 458,00 х 4 057 458,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х    
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х    
(розписати за підгрупами)   х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)   х    
інші надходження, у тому числі:   х    
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х    
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ х 4 057 458,00   4 057 458,00
КРЕДИТІВ - усього        
Поточні видатки 2000 4 057 458,00   4 057 458,00
Оплата праці 2110 2 396 772,00   2 396 772,00
Заробітна плата 2111 2 396 772,00   2 396 772,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 527 290,00   527 290,00
Використання товарів і послуг 2200 1 133 396,00   1 133 396,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210      
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220      
Продукти харчування 2230 714 058,00   714 058,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240      
Видатки на відрядження 2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 419 338,00   419 338,00
Оплата теплопостачання 2271 156 755,00   156 755,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 18 724,00   18 724,00
Оплата електроенергії 2273 243 859,00   243 859,00
Оплата природного газу 2274      
Оплата інших енергоносіїв 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      
         
         
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району   Є.О. Мітіна
(посада)   (підпис) (ініціали і прізвище)
         
Керівник закладу   Г.Є. Федінчик
(посада)   (підпис) (ініціали і прізвище)
         
Спеціаліст I категорії ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району   Ю.В. Лоян
(посада)   (підпис) (ініціали і прізвище)
         
05.02.2018        
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
* Виноску виключено        
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.