ПЛАН АСИГНУВАНЬ НА 2018 р.

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 N 1220)
                  Затверджений у сумі:   Чотири мільйона п'ятдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень 00 копійок(4057458,00 грн.)
                      (сума словами і цифрами)
                             
                  Начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
                  (посада)
                      С.Б. Баляй
                  (підпис) (ініціали і прізвище)
                    05.02.2018        
                  (число, місяць, рік)   М.П  
                             
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 рік
                             
  40506248 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 238" Дніпровської міської ради      
  (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)      
  м.Дніпра, ,      
  (найменування міста, району, області)      
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра),
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 : Надання дошкільної освіти)
                            (грн.)
Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 188 813,00 188 813,00 188 813,00 188 813,00 252 039,00 343 994,00 130 558,00 159 684,00 188 811,00 188 811,00 188 811,00 188 812,00 2 396 772,00
Нарахування на оплату праці 2120 41 539,00 41 539,00 41 539,00 41 539,00 55 449,00 75 679,00 28 723,00 35 130,00 41 538,00 41 538,00 41 538,00 41 539,00 527 290,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                          
Продукти харчування 2230 89 695,00 59 505,00 59 505,00 59 505,00 59 505,00 59 505,00 59 505,00 59 505,00 29 314,00 59 505,00 59 505,00 59 504,00 714 058,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 70 555,00 69 088,00 62 150,00 19 101,00 15 074,00 19 404,00 16 694,00 18 144,00 21 442,00 33 507,00 47 771,00 26 408,00 419 338,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                          
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                          
Соціальне забезпечення 2700                          
Інші видатки 5000*                          
УСЬОГО 390 602,00 358 945,00 352 007,00 308 958,00 382 067,00 498 582,00 235 480,00 272 463,00 281 105,00 323 361,00 337 625,00 316 263,00 4 057 458,00
                             
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району               Є.О. Мітіна
              (підпис) (ініціали і прізвище)
                             
Керівник закладу               Г.Є. Федінчик
              (підпис) (ініціали і прізвище)
Спеціаліст I категорії ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району               Ю.В. Лоян
              (підпис) (ініціали і прізвище)
                             
                             
М.П.**   05.02.2018                        
  (число, місяць, рік)                      
                             
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.                            
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.                            
¹ Виноску виключено