Главная / Відкритий доступ / Внутрішня система якості освіти / Положення про моніторинг якості освітньої діяльності

Положення про моніторинг якості освітньої діяльності

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА – САДОК) №238

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

      

                                                                                            СХВАЛЕНО

                                                     педагогічною радою КЗДО №238 ДМР   

                                                     Протокол №  2  від 23.11.2021

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      Наказ ____________ №_____________

                                                      Директор КЗДО №238 ДМР

                                                      ____________ Галина ФЕДІНЧИК     

 

ПОЛОЖЕННЯ
про моніторинг якості освітньої діяльності
в Комунальному закладі дошкільної освіти (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення регламентує порядок, процедуру та форми проведення моніторингу якості освіти в комунальному закладі дошкільної освіти (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради ( далі –заклад).

1.2. Нормативною базою моніторингу якості освітнього процесу в закладі є:

• Закон України "Про освіту" (від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ),
• Закон України "Про дошкільну освіту" (від 20.12.2001р. № 49);
• Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН України від 16.01.2020р. № 54);
• Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018р. № 372);
• Лист МОН № 1/9-535 від 06.11.2015р. «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»;
• Базовий компонент дошкільної освіти (наказ МОН України від 12.01.2021р. №33);
• Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проєкту В.О.Огнев’юк ; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна [та ін.] ; наук. ред. Г.В. Бєлєнька ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 440 с.
1.3. Дане Положення спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію та удосконалення діяльності закладу.
1.4. Моніторинг передбачає збирання (первинні дані), аналіз та оцінку якості освіти, зберігання (створення і ведення бази даних), прогнозування та розробку рекомендацій щодо корекційної роботи.
1.5. Моніторингові дослідження проводяться вихователем - методистом, практичним психологом, інструктором з фізичної культури, вихователями, медичною сестрою, керівниками музичними, вчителем-логопедом та директором закладу.
1.6. Положення узгоджується та затверджується на засіданні педагогічної ради.
1.7. Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно - правовими документами з питань організації освітнього процесу та даним Положенням.
1.8. Дане Положення поширюється на педагогічних працівників закладу.
1.9. У цьому положенні використовуються такі терміни:
Якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг.
Якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.
Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
2. МЕТА МОНІТОРИНГУ:
- виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти, оцінювання причин відхилень від цілей.
3. ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ
 3.1. Визначити рівень якості освіти в ЗДО:
• якість реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти (рівень сформованості компетентностей вихованців);
• якість організації освітнього середовища;
• якісний та кількісний склад педагогів, рівень їх професійної (фахової) компетентності;
• якість управлінської діяльності;
• ступінь задоволеності батьків якістю надання освітніх послуг.
 3.2. Здійснити порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності закладу заявленим цілям (вимогам Базового компоненту дошкільної освіти,  тощо).
 3.3. Визначити динаміку й тенденції розвитку освітнього процесу в закладі.
 3.4. Виявити фактори, які негативно впливають на якість освіти.Ø
 3.5. Прийняти управлінські рішення щодо підвищення якості освіти та ефективності функціонування закладу
4. ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ
 4.1. Умови діяльності закладу:
• Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення.
• Якість кадрового складу.
• Контингент дітей.
  4.2. Науково-методична робота:
• Готовність педагогів до впровадження інновацій.
• Участь педпрацівників у методичних заходах.
• Участь педпрацівників у професійних конкурсах.
• Фахова майстерність педагогів.
 4.3. Стан організації освітньої діяльності:
• Планування освітнього процесу педагогами.
• Якість організації педагогами освітнього процесу.
• Сформованість у дошкільників базових якостей особистості, компетентностей.
 4.4.Управлінські процеси:
• Ефективність кадрової політики.
• Ефективність прийнятих управлінських рішень.
• Реалізація програми розвитку закладу.

5. СУБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ

Суб’єктами моніторингу виступають:

 • моніторингова група;
 • адміністрація закладу.

6. ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ

6.1. Моніторинг проводиться у такі етапи:

 • планування та підготовка моніторингу (формулювання проблеми, що досліджуватиметься; визначення мети та завдань моніторингу; розрахунок і формування вибірки, оцінка її репрезентативності; визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідження тощо);
 • розробка Програми;
 • проведення дослідження (відповідно до форм і методів, визначених у пунктах 6.3 –6.4 цього розділу, із залученням учасників дослідження);
 • збір та оброблення результатів моніторингу;
 • аналіз та інтерпретація (узагальнення та пояснення результатів, визначення закономірностей, формулювання висновків тощо) результатів моніторингу;
 • оприлюднення результатів моніторингу (інформування про результати

          моніторингу).

6.2. Алгоритм організації і проведення моніторингу:

• опрацювання нормативно-правової бази;

• формування мети і цілей моніторингу (що дослідження може виявити для покращення освітньої діяльності);

• визначення напрямів моніторингу (професійна компетентність педпрацівників, ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне) тощо);

• визначення типу дослідження (зрізове, лонгітюдне, змішане);

• розробка документації ( накази, програми);

• добір інструментарію для проведення моніторингу (вибір анкет, тестів, таблиць, карт спостережень та ін.);

• організація дослідження;

• збирання даних, тобто проведення спостережень за обраними методиками;

• оброблення та аналіз даних (може проводиться за допомогою математичної

статистики, кореляційного або факторного аналізу, що також передбачає описове пояснення);

• вироблення рекомендацій на основі інтерпретації даних дослідження;

• корекція – внесення певних змін у діяльність закладу на основі запропонованих

рекомендацій;

• інформативність (висвітлення результатів моніторингу).

Організація роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на вихователя-методиста закладу.

Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на директора закладу.

Педагогічні працівники несуть відповідальність за дотримання критеріїв здійснення моніторингу, зазначених у даному Положенні протягом всієї своєї діяльності.

Матеріали моніторингових досліджень зберігаються протягом п’яти років.

6.3. Методами проведення дослідження під час моніторингу можуть бути:

 • опитування (анкетування, інтерв’ювання);
 • тестування;
 • спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю;
 • фокус-група;
 • аналіз документації;
 • аналіз статистичних даних про стан системи освіти за встановленими формами звітності;
 • інші методи, визначені у Програмі.

6.4. Моніторинг може проводитися у формі:

 • безпосереднього одержання інформації від учасників дослідження (за допомогою спостереження, інтерв’ювання тощо);
 • опосередкованого одержання інформації від учасників дослідження (у письмовій та/або електронній формі тощо);
 • одержання інформації без залучення учасників дослідження (за допомогою вивчення документації, статистичної або оперативної інформації тощо).

Моніторинг може проводитися з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, у тому числі дистанційно.

Під час проведення дослідження можуть використовуватися фронтальна, групова або індивідуальна робота учасників дослідження.

6.5. Програма розробляється та затверджується керівником закладу. Педагогічний колектив ознайомлюється з Програмою.

6.6. У Програмі визначаються мета і завдання, суб’єкти, об’єкт(и), форми та методи, індикатори, умови (у тому числі місце проведення), процедури проведення відповідного моніторингу, порядок визначення результатів моніторингу, строки та форми узагальнення результатів моніторингу, а також оприлюднення результатів моніторингу (інформування про них).

До Програми додається графік проведення моніторингу.

Програма розробляється на основі науково обґрунтованої методології з урахуванням вікових особливостей учасників моніторингу.

6.7. Моніторинг проводиться в терміни, визначені у Програмі.

При визначенні термінів проведення моніторингу суб’єкт моніторингу має враховувати можливі ризики, пов’язані з надмірним навантаженням на здобувачів освіти та педагогічних працівників внаслідок збігу кількох контрольно-вимірювальних заходів.

6.8. Моніторинг проводиться державною мовою.

7. ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ:

• систематичності та системності;

• доцільності;

• прозорості моніторингових процедур та відкритості;

• безпеки персональних даних;

• об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу;

• відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у

підготовці та проведенні моніторингу.

8. ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОНІТОРИНГУ

Моніторинг здійснюється за різними напрямами залежно від його цілей, рівня здійснення й обстежуваного об'єкта.

До основних напрямків моніторингу належать:

 • Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.
 • Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.
 • Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.
 • Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

9.1. Отримання результатів стану освітнього процесу в закладі.

9.2. Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

9.3. Формування довіри громадськості до системи та закладу освіти.

9.4 Постійне та послідовне підвищення якості надання освітніх послуг.

9.5. Підвищення фахової майстерності педагогічних працівників щодо компетентнісно-діяльнісного підходу до освітньої діяльності.

9.6. Відповідність результатів освітньої діяльності вимогам, встановленим законодавством, державним стандартом дошкільної освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти.

10. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД МОНІТОРИНГУ

10.1. Реалізація моніторингу передбачає організацію постійного відстеження й накопичення даних на основі документів і матеріалів, отриманих у ході обстеження, в тому числі на електронних носіях.

10.2. Формування електронної бази даних моніторингових досліджень (зберігається 5 років).

11. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

11.1. Результати моніторингу узагальнюються у довідці, яку готує вихователь-методист.

У довідці обов’язково вказуються індикатори та шкала(и), використана(і) для визначення результатів моніторингу, а також методика, застосована для їх обрахунків. Довідка може містити таблиці, діаграми, графіки та інші форми узагальнення інформації.

11.2. Результати моніторингу обговорюються на педагогічних радах, розробляються корекційні заходи, приймаються відповідні управлінські рішення. Результати моніторингу оприлюднюються на веб-сайті закладу.