Главная / Відкритий доступ / Внутрішня система якості освіти / Положення про внутрішню систему ЯО

Положення про внутрішню систему ЯО

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА – САДОК) №238

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

      

                                                                                            СХВАЛЕНО

                                                     педагогічною радою КЗДО №238 ДМР   

                                                     Протокол №  2  від 23.11.2021      

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               Наказ комунального закладу

                                                               дошкільної освіти (ясла – садок) №238

                                                               Дніпровської міської ради

                                                               №74-од від 24.11.2021
ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Комунального закладу дошкільної освіти

(ясла – садок) №238 

Дніпровської міської ради


 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2021

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145 – VІІІ (ст.41 Система забезпечення якості освіти), Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту КЗДО №238 ДМР та регламентує систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (систему внутрішнього забезпечення якості, далі ЗЯО) у комунальному закладі  дошкільної освіти (ясла – садок) №238 Дніпровської міської ради (далі КЗДО  №238 ДМР).

Згідно з Законом України «Про освіту» система внутрішнього забезпечення якості освіти в КЗДО  №238 ДМР передбачає здійснення таких процедур і заходів:

–   визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

–   здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

– щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі інклюзивного навчання ;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;

–  забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– забезпечення ефективної системи  академічної доброчесності.

– оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

– оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

– створення в КЗДО №238 ДМР інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Колегіальним органом управління КЗДО №238 ДМР, який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості  освіти, є педагогічна рада. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу разом з комісією з питань академічної доброчесності.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти це діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його ресурсного забезпечення та його результатів.

1.3. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4. У цьому положенні використовуються такі терміни:

1) заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність;

2)  засновник закладу освіти -  Дніпровська міська рада;

3)  здобувачі освіти -  вихованці,  що здобувають освіту;

4) індивідуальна програма розвитку - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов'язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;

5) інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах толерантності, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;

6) інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

7) компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити  подальшу навчальну діяльність;

8) освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей;

9) освітня діяльність - діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у  освіті;

10) освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб'єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання;

11) освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання;

12) особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту;

13) педагогічна діяльність - інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей;

14) результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;

15) система освіти - сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними;

16) суб'єкт освітньої діяльності - фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність;

17) універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну;

18) якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг;

19) якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

2. Принципи забезпечення якості  освіти

2.1. Принципи забезпечення якості  освіти  КЗДО №238 ДМР:

– адаптація нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства та інших документів, що регламентують діяльність у галузі освіти;

– створення системи управління якістю, яка забезпечуватиме удосконалення системи контролю підготовки здобувачів  освіти та досягнення об’єктивності оцінювання знань;

– підвищення мотивації здобувачів освіти до систематичної активної роботи впродовж усього періоду навчання на формування системних, стійких знань, умінь, навичок та компетенцій;

 – впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій;

 – надання освітніх послуг,  на високому  рівні;

 – систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 – збільшення переліку освітніх послуг за рахунок додаткових платних послуг;

 – постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів;

 – підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур контролю.

          3. Мета і завдання внутрішньої системи якості освіти

Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних,  кадрових зусиль і ресурсів КЗДО №238 ДМР з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

4. Напрямки роботи системи забезпечення якості  освіти

4.1. Використання типових освітніх програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

4.2.Розроблення освітніх програм на основі типових та складання на їх основі навчального (індивідуального) плану.

4.3. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

4.4. Впровадження системи моніторингу рівня знань вихованців.

4.5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

           5. Критерії ефективності внутрішньої системи

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

           5.1 відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;

           5.2 відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;

            5.3 ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

           5.4 якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

           5.5 показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

 

          6. Рівні забезпечення системи якості освіти

6.1. Рівень оперативного управління діяльністю (управління якістю) націлений на виконання вимог до якості надання освітніх послуг, що містять освітній процес                (навчання, навчальна діяльність здобувачів освіти, виховна робота, освіта впродовж життя, процеси управління ресурсами, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення, забезпечення безпеки життєдіяльності).

6.2. Рівень управління системою якості (внутрішнє забезпечення якості, націлене на підтвердження впевненості  батьків споживачів у тому, що відповідні вимоги до якості освіти будуть виконані).

6.3. Рівень стратегічного управління (постійне покращення і контроль якості) орієнтований на підвищення ефективності та результативності управління. Він представлений процесом діяльності педагогічної ради.

 

7.  Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в КЗДО №238 ДМР

7.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти  є складником системи забезпечення якості освіти в Україні і містить дві підсистеми: забезпечення та моніторингу якості освіти і освітньої діяльності в КЗДО №238 ДМР.

7.2. У  КЗДО №238 ДМР початковий етап поточного  контролю результатів навчання здобувачів освіти здійснюється у вересні, проміжний – у грудні, підсумковий -  у травні,  з метою оцінювання складових  компетентності   під час усіх видів занять, базових життєвих компетенцій.

7.3. Поточні результати навчальних досягнень здобувачів освіти фіксуються в  журналах діагностичних даних і доступні для перегляду та аналізу адміністрацією закладу та  батьками.

7.4. Підсумковий контроль в результаті навчання здобувачами освіти здійснюється у формі  підсумкової діагностики, а також під час підсумкових занять.

7.5. Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності садочку містить такі процедури: забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності закладу  на веб-сайті закладу;  встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування батьків, педагогів ); сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; постійне удосконалення інформаційної системи                              КЗДО №238 ДМР для створення ефективного інформаційного освітнього середовища; запобігання та виявлення плагіату в роботах педагогів.

           7.6. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище закладу дошкільної», «Система оцінювання здобувачів освіти», «Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників», «Управлінські процеси закладу освіти».

          7.7. Напрям 1. Освітнє середовище  закладу дошкільної освіти   

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище  - комплекс психолого  - педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір садка є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.

 1)      Вимога 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

-       Приміщення і територія закладу дошкільної освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.

-        Заклад дошкільної освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.

-       Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

-       Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.

-       У закладі дошкільної освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти.

-       У закладі дошкільної освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті.

-        У закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

 2)      Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

-       Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.

-       Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

-        Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

 3)      Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

-       Приміщення та територія закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

-       У закладі дошкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

-       Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

-       Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

-       У закладі дошкільної освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (інформаційно-ресурсний центр, методичний кабінет).

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля КЗДО №238 ДМР функціонує офіційний сайт закладу, діяльність закладу висвітлюється через мережу Viber.

           7.8. Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти

    1)      Вимога 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

-       Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень;

-        Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання;

-        Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним.

    2)      Вимога 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

-       У закладі дошкільної освіти здійснюються моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій  (анкети,  кваліметричні  моделі,  діагностичні  карти

оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому, табличному та графічному вигляді.

-       Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть бути:

- % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

    3)      Вимога 3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання.

-       Заклад дошкільної освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.

-        Заклад дошкільної освіти забезпечуєсамооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.

         7.9. Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

 1)      Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

-       Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;

-       Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

-       Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);

-        Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);

-       Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку;

-        Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

 2)      Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників:

-       Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

-       Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти

-       З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації  педагогічних працівників.

-       Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин.

-       Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

- довгострокове підвищення кваліфікації – курси;

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми,  тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

-       Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

-       Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

-       Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 3)      Вимога 3.  Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти:

-       Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства;

-       Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;

-       Педагогічні працівники у закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

 4)      Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;

-       Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності;

-        Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.      

7.10. Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти

1)      Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

-       У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.

-        У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.

-        У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.

-        Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.

2)      Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

-       Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру.

-        Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

3)      Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

-       Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.

-        Керівництво закладу дошкільної освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.

-        Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

4)      Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

-       У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процес.

-        Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

-        Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування.

-        Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.

-        Режим роботи закладу дошкільної освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам.

-        У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.

5)      Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

-       Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності.

-        Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

        7.11. Напрям 5. Формування іміджу сучасного закладу освіти   в КЗДО №238 ДМР здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу (виконання ст. 30 Закону України «Про освіту»). Визначає шляхи та джерела формування позитивних характеристик перед громадськістю щодо ефективності діяльності закладу дошкільної освіти з надання якісної освіти.

- Статут закладу освіти.

- Ліцензія на провадження освітньої діяльності.

- Структура та органи управління закладу освіти.

- Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами.

- Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.

 - Потужність закладу та фактична кількість осіб, які здобувають освіту в закладі.

- Наявність вакантних посад

- Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти.

- Мова (мови) освітнього процесу.

- Положення про внутрішню систему якості освіти.

- Положення про академічну доброчинність

- Річний звіт про діяльність закладу освіти;

- Правила прийому до закладу освіти;

- Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- Фінансова діяльність

- Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях. Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо. Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звітування перед громадськістю.

      8. Стратегічні цілі і завдання удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в КЗДО №238 ДМР.

8.1. Основними стратегічними цілями внутрішньої системи забезпечення освітою є: забезпечення якості освітньої діяльності закладу шляхом дотримання норм та процедур і за підтримки всіх учасників освітньої діяльності.

8.2. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- спостереження за станом соціально-психологічного середовища ЗДО;

- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

- постійний моніторинг змісту освіти;

- спостереження за реалізацією освітнього процесу;

- моніторинг технологій навчання;

- моніторинг ресурсного потенціалу закладу;

- моніторинг управління ресурсами та процесами;

-розроблення рекомендацій щодо покращення даної діяльності, участь у стратегічному плануванні.

8.3. Здійснення постійного моніторингу змісту освіти полягає у періодичному аналізі робочих  планів, програм  на предмет їх відповідності потребам  та компетентностям здобувачів освіти.

8.4. Здійснення моніторингу технологій навчання полягає у визначенні відповідності методів, засобів, форм навчання, сучасним науково – педагогічним підходам, аналізі критеріїв оцінювання та ефективності засобів контролю  досягнень здобувачів освіти.

8.5. Моніторинг ресурсного потенціалу ЗДО полягає в аналізі відповідності матеріально – технічного, навчально – методичного та інформаційного ресурсів цілям заявлених освітніх програм, встановлення ефективності функціонування інформаційної системи садочку.

8.6. Здійснення моніторингу управління ресурсами та процесами в ЗДО полягає у визначенні ефективності управління в освітньому процесі в цілому та окремих його складників (планування, організація, контроль, облік).

8.7. Обов’язковою складовою діяльністю щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти є участь у  плануванні.

        9. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти

Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти в КЗДО №238 ДМР включає:

- самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти;

- моніторинг якості дошкільної освіти.

        9.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі здійснюється на рівнях: 

І рівень – здобувачі  освіти, батьки;

ІІ рівень – адміністрація закладу.

                 9.2. На першому рівні  організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти соціально-психологічною, логопедичною та методичною службою закладу здійснюється діагностика компетентностей дітей, опитування (анкетування) батьків вихованців  щодо якості проведення  занять, напрямків діяльності закладу, інтересів та потреб;

На другому рівні, забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами:

- контроль виконання вимог щодо якісної організації освітньої діяльності;

- моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти;

- встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання .

Визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти:

- забезпечення публічної інформації про освітні програми;

- встановлення оперативного зворотного зв’язку з батьками;

-  управління якістю (методи та види діяльності);

- щорічне оцінювання здобувачів освіти та  загальне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті (моніторинг);

- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;

- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи закладу.

          9.3 Методи збору інформації, інструменти та джерела інформації:

- спостереження,

- опитування;

- вивчення документації;

- моніторинг;

- аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.

           9.4 Очікувані результати:

- отримання результатів стану освітнього процесу в КЗДО  №238 ДМР;

- покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських рішень.